Werken bij Paboes

@Paboes

Onze aanpak

Ruimte om te ontdekken

In een uitdagende speelomgeving wordt de ontwikkeling van kinderen op verschillende domeinen gestimuleerd. Dit gebeurt door het organiseren van dagelijkse activiteiten én door de inrichting van aantrekkelijke speelhoeken.

We werken met nieuwe en upcycle materialen, die te vinden zijn als ‘speelgoed’ of echte en natuurlijke materialen. We werken maandelijks rond een ander interessegebied, met een sterke verwevenheid van de seizoenen en de leefwereld van het kind. Alle ontwikkelingsdomeinen worden verweven in uitnodigingen en aanbod met een procesgerichte insteek. Zo blijven we kinderen prikkelen, stimuleren en verwonderen, nauw aansluitend op hun zone van naaste ontwikkeling.

Buitenspelen hoort er (zo goed als elke dag) bij. Natuurbeleving is belangrijk voor alle kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele, cognitieve en motorische vaardigheden. Een uitdagende, groene omgeving prikkelt de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Al spelenderwijs leren kinderen omgaan met (verantwoorde) risico’s, wat hen meer zelfvertrouwen geeft. Door de variatie in de omgeving en de seizoenen leren kinderen omgaan met veranderingen in hun leefomgeving en leven.

Dit maakt hen weerbaarder in onze sterk veranderende wereld. Bovendien worden kinderen die veel in de natuur zijn minder vaak ziek en ze kunnen zich beter concentreren en ontspannen.

Persoonlijk contact

Ouders worden geïnformeerd en betrokken van bij de eerste kennismaking. In dagelijkse contacten met alle teamleden is er tijd voor informatie-uitwisseling en een gesprekje. We zijn steeds bereikbaar via mail en telefoon. Ook al hebben meerdere locaties, we proberen communicatie zo persoonlijk mogelijk te houden. We hechten veel belang aan de rol van de vaste pedagogisch medewerkers, met wie het kind een hechte band zal ontwikkelen. Onmisbaar voor de goede gang van zaken is de dagelijkse informatie-uitwisseling over het wel-en-wee van het kind. Ook moeilijkheden moeten openhartig besproken kunnen worden.

Stevige basis en structuur

Door middel van herhaling wordt structuur aangebracht in het leven van een kind. Dit steeds op maat, de behoefte hieraan stijgt naarmate het kindje ouder wordt. Een duidelijke structuur creëert duidelijke verwachtingen en geeft kinderen de kans om te anticiperen en te participeren.

Ervaren begeleiding

Een vast team van gediplomeerde kinderbegeleiders, gelinkt aan een locatie, staat in voor de dagelijkse werking. We vertrekken vanuit een houding waarbij het reeds behaalde diploma een aanzet tot het professionele leven is. Daarna doet elk teamlid ervaring op, evolueert verder en beseft op elk moment het belang van de horizon te verruimen en om de recentste ontwikkelingen bij te benen. Teamleden worden actief betrokken in het beleid van de kinderopvang.

Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in het kader van een actieve samenwerking met de samenleving rondom. Via stages leveren we aan actieve bijdrage aan de opleiding van toekomstige pedagogisch medewerkers.

Een werk van samen doen

Kinderopvang is een werk van samen doen. Door het kind toe te vertrouwen aan Paboes, geven ouders te kennen de opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid te willen delen. Als ouder ben je niet alleen elke dag welkom in onze werking, we kijken uit naar samen beleven en samen doen op themadagen én in de werking met interessegebieden.
In de mate van wat haalbaar en mogelijk is, houden we rekening met de verwachtingen en de wensen van de ouders bij de opvoeding van hun kind. Niet te vergeten… wij zijn een groepsopvang.
We willen als volwaardig partner met de ouders op pad gaan: opvoedingsondersteuning aanbieden, eventuele vragen op deskundige wijze beantwoorden of helpen zoeken naar een meer aangewezen doorverwijzing.

Paboes onderhoudt goede relaties met externe personen en organisaties om zo aan specifieke noden en wensen tegemoet te komen, om overleg te plegen en zo de eigen werking te versterken.

Pedagogisch sterk werk

Het pedagogisch beleid geeft een impuls om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en het welbevinden en de betrokkenheid te bevorderen. Flexibiliteit, individualiseren, structureren, het bevorderen van zelfstandigheid, het bieden van bewegingsvrijheid en het garanderen van veiligheid zijn centrale begrippen. Een uitdagende speelomgeving, met ‘taal’ aanwezig in alle dagelijkse handelingen én in een bewust aanbod, een procesgerichte insteek in elk aanbod of uitnodiging, dragen in combinatie met ‘samen leven’ bij tot ruime ontwikkelingskansen. Om onze kwaliteit te evalueren en verbeteren, gebruiken met het zelfevaluatie-instrument MeMoQ. Onze sterke punten en aandachtspunten worden blootgelegd. Hiermee gaan we aan de slag.

Veilige omgeving

Voor jonge kinderen in het belangrijk dat ze elke dag opgevangen worden op dezelfde veilige, vertrouwde plek, in de buurt van bekende, betrouwbare volwassenen. Het maximaal creëren van continuïteit is een belangrijke doelstelling. Natuurlijk organiseren we kinderopvang met oog op veiligheid, ondersteund door een risico-analyse, crisisprocedures en een autocontrolesysteem.

Huiselijke warmte

Door een positieve omgeving te creëren, willen we dat jij en je kind zich thuis kunnen voelen. Zachte kleuren, aangepast spelmateriaal, warmte, netheid, …In een leefgroep:

Een extra knuffel hoort er gewoon bij.